The world is full of choices.. Unlimited possibilities..

Temat: Literatura do Hubscher
LITERATURA PODSTAWOWA:

▪ I. Czajkowska, K. Herda (1989) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole, Warszawa: WSiP
▪ T. Opolska (1997) Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej MEN

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

▪ Ł. Strużyk (2003) Jabłoń pani Ortografii:scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych, Życie Szkoły, nr 2
▪ M. Kurys (1999) Konspekt zajęć korekcyjno- kompensacyjnych przeprowadzonych w kl. I- III, Wychowanie Na Co Dzień, nr 4- 5
▪ K. Sobecka- Szczęśniak (2002) Miejsce zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w zreformowanej szkole, Edukacja Medialna, nr 1
▪ A. Borkowska (2001) Program wspierania zaniedbanych uczniów, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, nr 10
▪ A. Stefan (1999) Przykładowy konspekt zajęć wyrównawczych w kl. I- III, Życie Szkoły, nr 2
▪ V. Jurska, I. Daszuta (2003) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Kl. I, Życie Szkoły, nr 4
▪ A. Korzon (2000) Zajęcia korekcyjno- wyrównawcze w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych [w:]A. Rakowska, J. Baran (red.) Dylematy pedagogiki specjalnej, Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej
▪ B. Korcz (2005) Zajęcia korekcyjno- wyrównawcze z matematyki, Edukacja i Dialog 3, nr 9
Źródło: pwszpedagog.fora.pl/a/a,881.htmlTemat: program od mgr Stępień
Przedmiot: Terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się
Kierunek i rok studiów: Resocjalizacja, III rok
Wymiar godzin: 30 CA
Rok: 2009/2010, sem. zimowy
Prowadzący: mgr Katarzyna Stępień


Problematyka zajęć:
1. Przepisy prawne dotyczące trudności w uczeniu się oraz organizowania fachowej pomocy pedagogicznej dla dzieci mających trudności w uczeniu się.
2. Terminologia, etiologią i diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu. Zasady prowadzenia zajęć korekcyjnokompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Wskaźnik FDR.
3. Przebieg procesu czytania i pisania. Gotowość do nauki czytania i pisania. Pojęcie świadomości fonologicznej.
4. Profilaktyka w zapobieganiu trudnościom w uczeniu się. Metoda Dobrego Startu – pojęcie, etapy, zastosowanie, elementy oceny. Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne.
5. Zaburzenia rozwoju ruchowego. Pojęcie lateralizacji. Terapia deficytów związanych z rozwojem ruchowym. Bajki terapeutyczne.
6. Leworęczność u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Pojęcie, diagnoza i zasady postępowania z dziećmi leworęcznymi.
7. Zaburzenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej objawiające się w czytaniu i pisaniu. Elementy terapii w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych.
8. Zaburzenia percepcji słuchowej objawiające się w czytaniu i pisaniu. Terapia zaburzeń funkcji słuchowych.
9. Czytanie i pisanie jako zabawa. Sylabowa metoda czytania i pisania. Zastosowanie u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
10. Metoda 18 struktur wyrazowych. Metoda Magnuskiej, Danielewicz, Koźmińskiej oraz Stasicy.


Literatura:
1. Bogdanowicz M.: Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992.
2. Bogdanowicz M.: Metoda Dobrego Startu, WsiP, Warszawa 1992.
3. Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1985.
4. Brzezińska A.: Czytanie i pisanie. Nowy język dziecka, Warszawa 1987.
5. Danielewicz T., Koźmińska, Magnuska J.: Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci nerwicowych i dyslektycznych, PTHP, Warszawa 1980.
6. Frostig M., Horne D.: Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową, PTP, Warszawa 1986.
7. Gąsowska T., Pietrzak – Stępkowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WsiP, Warszawa 1994.
8. Górniewicz E.: Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.
9. Kaja B.: Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.
10. Kosmowska B.: Dzisiaj się bawimy! Rewalidacja indywidualna prowadzona Metodą Dobrego Startu. Scenariusze zajęć klas I-IV szkoły specjalnej, Warszawa 1999.
11. Krasowicz – Kupis G.: Rozwój świadomości językowej dziecka, Wyd. UMCS, Lublin 2005.
12. Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych, WSiP, Warszawa 1996.
13. Spionek H.: Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, PZWS, Warszawa 1970.
14. Stasica J.: 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Język polski, Kraków 2001.
15. Zabłocki J. K.: Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, Warszawa 1999.
16. Zakrzewska B.: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa 1996.

Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną.
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,654.html