The world is full of choices.. Unlimited possibilities..

Temat: Wyrejstrowanie samochodu - problemy :(


Karol <a@bigfoot.comwrote:
Ja sie pddaje :-))


A ja niestety nie mogę... W końcu chodzi o moje pieniądze...


1. Flaszka dla WK.


Znaczy mam upić kilkanaście pań w WK?


2. Walka na pisma, w ostatecznosci skarga do NSA, jezeli to co mowi
ubezpieczyciel to prawda.


Eh. Zaczynam mieć coraż większe obawy, że tylko to mi pozostaje...


Nie bardzo tylko kumam dlaczego WK nie ma prawa zadac kwitu z banku, ktory
jest wspolwlascicielem samochodu. Co jest w tym art. 79?


(sorry za pliterki, ale są skopane na stronie)

   Wyrejestrowanie pojazdu.
   Podstawa Prawna:
   ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z pózn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra
   Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999r. w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz.
   632 z pózn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie
   szczegól/owych czynnosci organów zwiazanych z dopuszczeniem pojazdu do
ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.
   U. Nr 4, poz. 37) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000r. w sprawie
   wysokosci opl/at za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,
i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.
   U. Nr 30, poz. 376 z pózn. zm.).
   Wymagane dokumenty*:
   Wniosek Ko.II.-8
   Pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek jego wl/asciciela, w
przypadku:
   - przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiebiorstwa utylizacji
pojazdów lub do skl/adnicy zl/omu wyznaczonej przez
   wojewode: pojazdu; zespol/ów posiadajacych cechy identyfikacyjne
(nadwozie, podwozie, rama) jezeli wl/asciciel przedstawi
   zaswiadczenie o przekazaniu pojazdu lub w/w zespol/ów do skl/adnicy
zl/omu, dol/aczy dowód rejestracyjny, karte pojazdu,
   jezeli byl/a wydana oraz tablice rejestracyjne,
   - kradziezy pojazdu, jezeli jego wl/asciciel zl/ozy stosowne oswiadczenie
pod odpowiedzialnoscia karna za fal/szywe
   zeznania, dol/aczy dowód rejestracyjny i karte pojazdu, jezeli byl/a
wydana,
   - wywozu pojazdu z kraju, jezeli pojazd zostal/ zarejestrowany lub zbyty
za granica i jego wl/asciciel dol/aczy dokument
   potwierdzajacy zarejestrowanie lub zbycie pojazdu za granica,
   - zniszczenia /kasacji/ pojazdu za granica, jezeli jego wl/asciciel
przedstawi dokument potwierdzajacy zniszczenie lub
   kasacje pojazdu / w przypadku dokumentu sporzadzonego w jezyku obcym -
tl/umaczenie na jezyk polski przez tl/umacza
   przysiegl/ego/, dol/acza dowód rejestracyjny, karte pojazdu, jezeli byl/a
wydana i tablice rejestracyjne oraz wniesie
   opl/ate na rzecz gminy na realizacje zadan zwiazanych z utrzymaniem
czystosci i porzadku w gminach.

Jak widać jest tu mowa tylko o właścicielu...


Źródło: topranking.pl/1857/wyrejstrowanie,samochodu,problemy.php